Název projektu: Vzájemně si pomáháme vzdělávat se

Základní školu navštěvuje významná skupina žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavní cílovou skupinou projektu budou žáci se specifickými poruchami učení. Ti jsou začleněni do běžných tříd a vyžadují speciální formy práce pro rozvoj dovedností. Projekt se zaměřuje na zlepšení studijních podmínek těchto žáků formou speciálního vzdělávání pedagogů,tvorbou nových učebních materiálů, tvořivou prací samotných žáků a zřízením nového volnočasového kroužku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.V rámci spolupráce mezi rodiči a školou dojde ke zlepšení poradenských služeb pro rodiče.

  Žadatel projektu: Základní škola Slavkov u Brna

Žadatel se jako partner zapojil do projektu Masarykovy univerzity Brno s názvem "Angličtina napříč vyučovacími předměty metodou CLIL" realizovaný v rámci OP VK. Dále se škola aktivně zapojila jako partner do projektu "Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku - jak správně zvolit další vzdělávací cestu?". Hlavním realizátorem tohoto projektu je ZŠ Vyškov. V minulosti škola aktivně využívala projektů financovaných z dotačního programu JMK s názvem "Implementace ICT techniky do výuky dle ŠVP", ve kterém pedagogové zpracovávají metodické materiály pro čtenářskou gramotnost. Škola je též příjemcem finanční podpory v rámci OP VK 1.4. V současné chvíli na škole probíhá projekt EU šablony školám. Tým tohoto projektu zúročí zde získané zkušenosti.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Projekt se zaměřuje na tři cílové skupiny - žáky, pedagogy a rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jde o cílové skupiny, se kterými je žadatel v každodenním kontaktu. V rámci přípravy a implementace ŠVP je věnována velká pozornost spolupráci všech pracovníků školy, jejich cílenému vzdělávání a zapojení do řešení aktuálních problémů školy. Základní škola se zaměřuje na pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména se specifickými poruchami učení (např. dyslexie, dyskalkulie apod.). Snaží se tyto žáky zapojit do běžné výuky. Většina učitelů je výbornými pedagogy a mají velmi pěkný vztah ke všem žákům školy. Pro rodiče žáků 1. ročníku pořádá škola poradenské dny, kde mohou rodiče konzultovat svoje problémy při domácí přípravě svých dětí s pedagogem a to jak před nástupem do 1. ročníku, tak i v prvním pololetí školního roku.